شرکت تانتال
محصولات
مجموعه اسپکتروفتومتریک جهت اندازه گیری پارمترهای پساب

مجموعه اسپکتروفتومتریک جهت اندازه گیری پارمترهای پساب

شامل یک دستگاه اسپکتروفتومتر AL800 یک دستگاه  ترموراکتور AL125، رک نگهدارنده لوله ها ، 5 عدد ویال با قطر 24 میلی متر،مجموعه فیلتر غشایی، دفترچه راهنما

COD 0 - 150 mg/l und 0 - 1500 mg/l
Ammonia 1 - 50 mg/l N
Nitrate 1 - 30 mg/l N
Nitrite LR 0.01 - 0.3 mg/l N
Nitrogen 5 - 150 mg/l N
Phosphate 0.02 - 1 mg/l P / 0.06 - 3.5 mg/l PO4

 

.Copyright © 2018 TANTAL. All Rights Reserved
Designed by Attaran_Group